โครงการวิจัยในประเทศไทย ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายของจีนเข้าสู่อุษาคเนย์: มุมมองจากชุมชนชายแดนไทย-ลาว-พม่า (The Impacts of Contemporary Chinese Mobility into Mainland Southeast Asia: Views of Thai, Laos, Burmese Border Communities) โดย อรัญญา ศิริผล การศึกษานวัตกรรมและอิทธิพลทางเศรษฐกิจของประเทศจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (A Study of Innovations and Economic Influences of China and Their Impacts on the Greater Mekong Subregion) โดย ร่มเย็น โกไศยกานนท์

อ.ดร.อรัญญา ศิริผล
อ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์

 

โครงการวิจัยในประเทศไทย                                                                                         ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายของจีนเข้าสู่อุษาคเนย์: มุมมองจากชุมชนชายแดนไทย-ลาว-พม่า      

(The Impacts of Contemporary Chinese Mobility into Mainland Southeast Asia: Views of Thai, Laos, Burmese Border Communities)

โดย อรัญญา  ศิริผล

การศึกษานวัตกรรมและอิทธิพลทางเศรษฐกิจของประเทศจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง                  

(A Study of  Innovations and Economic Influences of China and Their Impacts on the Greater Mekong Subregion)

โดย ร่มเย็น  โกไศยกานนท์