โครงการวิจัยในประเทศลาว การขยายอิทธิพลทางการค้า การลงทุน ความช่วยเหลือ และการอพยพยโยกย้ายของชาวจีนในลาว (Increasing Chinese Influence in Trade, Investment, Foreign Aid and Migration in Laos) โดย Bien Chiang จีนและยุทธศาสตร์การสร้าง “อารยธรรมเศรษฐกิจ” ในลาว (China and Economic Civilization in Laos) โดย ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

Bien CHIANG
ผศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

 

โครงการวิจัยในประเทศลาว การขยายอิทธิพลทางการค้า การลงทุน ความช่วยเหลือ และการอพยพยโยกย้ายของชาวจีนในลาว (Increasing Chinese Influence in Trade, Investment, Foreign Aid and Migration in Laos)

โดย Bien Chiang

จีนและยุทธศาสตร์การสร้าง “อารยธรรมเศรษฐกิจ” ในลาว                                                               (China and Economic Civilization in Laos)                                                                        

 โดย ปิ่นแก้ว  เหลืองอร่ามศรี