โครงการวิจัยในประเทศพม่า บทบาทของจีนในการพัฒนาภูมิภาคภายใต้บริบทของประเทศ พม่า (The Role of China in Regional Development with Special Reference to Myanmar Context) โดย Khin Aye Win และ Khine Tun

Dr.Daw Khin Aye Win
Khine Tun

 

โครงการวิจัยในประเทศพม่า                                                                                        บทบาทของจีนในการพัฒนาภูมิภาคภายใต้บริบทของประเทศ พม่า

(The Role of China in Regional Development with Special Reference to Myanmar Context)

โดย  Khin Aye Win และ Khine Tun