โครงการวิจัยในประเทศเวียดนาม มิติทางสังคมและการเมืองของบทบาททางเศรษฐกิจของจีนในเวียดนาม (The Social and Political Dimensions of China’s Economic Role in Vietnam) โดย Nguyen Van Chinh การศึกษาชาติพันธุ์วรรณาว่าด้วยเครือข่ายการค้าบริเวณชายแดนจีน-เวียดนาม (An Ethnography of Trade Networks along the Sino-Vietnamese Borderlands) โดย Hoang Cam

HOANG, CAM
Nguyen Van Chinh

 

โครงการวิจัยในประเทศเวียดนาม                                                                                มิติทางสังคมและการเมืองของบทบาททางเศรษฐกิจของจีนในเวียดนาม                                    

(The Social and Political Dimensions of China’s Economic Role in Vietnam)

โดย Nguyen Van Chinh

การศึกษาชาติพันธุ์วรรณาว่าด้วยเครือข่ายการค้าบริเวณชายแดนจีน-เวียดนาม                                                (An  Ethnography of Trade Networks along the Sino-Vietnamese Borderlands)

โดย Hoang Cam