โครงการวิจัยในประเทศจีน การประเมินนโยบายของจีนในเรื่องการลงทุน การค้า ความช่วยเหลือต่างประเทศและการอพยพข้ามพรมแดนที่มีผลกระทบต่ออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (The Evaluation of the Chinese Policies on Investment, Trade, Foreign Aid and Migration Towards the Mekong Region) โดย Hsing-Chou Sung

Sung, Hsing-Chou

 

โครงการวิจัยในประเทศจีน                                                                                        การประเมินนโยบายของจีนในเรื่องการลงทุน การค้า ความช่วยเหลือต่างประเทศและการอพยพข้ามพรมแดนที่มีผลกระทบต่ออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

(The Evaluation of the Chinese Policies on Investment, Trade, Foreign Aid and Migration Towards the Mekong Region)

โดย Hsing-Chou Sung