โครงการ “เครือข่ายการค้าข้ามชายแดนไทย-ลาว: กรณีศึกษาการค้าผ้าใยกัญชงของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง” โดย กรองทอง สุดประเสริฐ

นางสาวกรองทอง สุดประเสริฐ

 

โครงการ “เครือข่ายการค้าข้ามชายแดนไทย-ลาว: กรณีศึกษาการค้าผ้าใยกัญชงของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง”

โดย กรองทอง  สุดประเสริฐ