โครงการ “การสื่อสารโรคร้ายอุบัติใหม่ ณ ชายแดน : กรณีศึกษาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารโรคไข้หวัดนกของสื่อบริเวณชายแดนไทย-ลาว” โดย อาจารย์สุนันทา แย้มทัพ

อาจารย์สุนันทา แย้มทัพ

โครงการ “การสื่อสารโรคร้ายอุบัติใหม่ ณ ชายแดน : กรณีศึกษาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารโรคไข้หวัดนกของสื่อบริเวณชายแดนไทย-ลาว”  โดย  อาจารย์สุนันทา แย้มทัพ