ดร.เสถียร ฉันทะ
chunta7@hotmail.com, s_chunta7@yahoo.com
ประวัติการทำงาน / วิจัย

ประวัติ

 

ชื่อ - นามสกุล         ดร.เสถียร ฉันทะ

Dr.Satian Chunta

 

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์

หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

1.โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อาคารที่ 26  

  ชั้น 8  (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย)  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 57100

2.โปรแกรมวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 57100

 มือถือ 0819522780 email: chunta7@gmail.com, s_chunta7@yahoo.com

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุข) ปี 2537

ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข) ปี 2539

ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) ปี 2542

ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม รอจบการศึกษา ปี 2560)

ปริญญาเอกศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพัฒนาสังคม) ปี 2552

ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ) ปี 2557

 

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2534-2539 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (ระดับ 2-5) โรงพยาบาลเวียงแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค

พ.ศ.2539-2541 ลาศึกษาต่อ (ระดับปริญญาโท)

พ.ศ.2541-2546 - นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว  โรงพยาบาลเวียงแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                            - ผู้ประสานงานองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ องค์กรบรรเทาทุกข์คริสจักรนอร์เวย์ (Norwegian Church Aid) โครงการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ลุ่มน้ำโขง

พ.ศ.2546-2550   ลาศึกษาต่อ  (ระดับปริญญาเอก)

พ.ศ.2550-2556  -นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลเวียงแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจอำนวยการ, หัวหน้าฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์, หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน, หัวหน้าฝ่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น และผู้จัดการคุณภาพ (QMR: Quality Management Representative)

พ.ศ.2557-2560 -รองผู้อำนวยการสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พ.ศ.2556 (1 พ.ย.) – ปัจจุบัน

- อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท-เอก วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดเชียงราย

- ที่ปรึกษาเครือข่ายกลุ่มชาติพันธ์เมืองเชียงราย

- ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำกลุ่มโครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ( HERP-NRU) สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 

ผลงานที่พิมพ์เผยแพร่ (หนังสือ)

1.เสถียร ฉันทะ. 2545. บทบาทชายหญิงด้านอนามัยเจริญพันธุ์: กรณีศึกษาชุมชนม้งแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย.ในรายงานวิจัยโครงการพัฒนางานวิจัยด้านเพสภาวะ มิติทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ชุดที่ 2 บุปผา  ศิริรัศมีและจรรยา  เศรษฐบุตร บรรณาธิการ.2545 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

2.เสถียร ฉันทะ.2547.เร๊ะ ตู้ เร้ง: การจัดการทรัพยากรของชาวขมุ, “ปับสา” แนวคิดการจัดการสุขภาพของชาวไทลื้อ และ “ปินเตา” วิถีการดูแลสุขภาพของคนเมือง ในยศ สันตสมบัติและคณะ.2547.นิเวศวิทยาชาติพันธุ์ ทรัพยากรชีวภาพและสิทธิชุมชน.ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.เสถียร ฉันทะ.2549.วัฒนธรรมการบริโภคและการแพทย์พื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง: มิติทางสังคม วัฒนธรรมของการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.เชียงใหม่: โรงพิมพ์มิ่งเมือง.

4.เสถียร ฉันทะ.2549.ข้าว มารดาแห่งธัญพืชของคนอุษาคเนย์: การจัดการความหลากหลายพันธุ์ข้าวของกลุ่มชาติพันธุ์. เชียงใหม่: บริษัท วิอินดีไซน์ จำกัด. จัดพิมพ์โดยโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT: Biodiversity Research and Training Program)

5.เสถียร ฉันทะ.2552.“ลุ่มน้ำโขง”, “ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำอิง” และ “ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ: กรณีบ้านต้าน้ำอิง” ในศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติและคณะ.2552. แม่น้ำแห่งชีวิต: การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในลุ่มน้ำโขง.จัดพิมพ์โดยศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. เสถียร ฉันทะ.2555.“คนข้ามแดน/คนชายแดน (คนไร้รัฐ,ไร้สัญชาติ)” กับการเข้าถึงบริการสุขภาพและการปรับตัวระบบสุขภาพภาครัฐชายแดนไทย-ลาว ใน ยศ สันตสมบัติ และคณะ.2555.ชนชายแดนกับปฏิบัติการข้ามพรมแดน.จัดพิมพ์โดยศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.อรัญญา ศิริผล และเสถียร ฉันทะ.2556. “การจัดการความทุกข์ทนข้ามพรมแดน: กรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวีไทย-ลาว ในบริบทการพัฒนาอสมมาตรของลุ่มน้ำโขง ใน ยศ สันตสมบัติ และคณะผู้วิจัย.2556.อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงใต้ชะเงื้อมสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ. เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

8.เสถียร ฉันทะ.2557.ก่อกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ทางภาคเหนือ: ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์พรรณไม้วงศ์ก่อ. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย. เชียงใหม่: วนิดาการพิมพ์.

9.เสถียร ฉันทะ.2558.มองโลกทัศน์และสุขภาพผ่านสถาปัตยกรรม: “บ้าน/เรือน” ที่เมืองเว้และเชียงตุง” ใน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ และปารณัฐ สุขสุทธิ์ (บรรณาธิการ).วัฒนธรรมสุขภาพในสังคมอาเซียน.นนทบุรี: สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.).

10.เสถียร ฉันทะ.2558.ข้าวพื้นบ้านบนแผ่นดินอีสาน: ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรพันธุกรรมของชุมชนชาวนา. สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ จำกัด.

11.เสถียร ฉันทะ.2559. “ศาสนา การช่วงชิงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ และการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของชุมชนชาติพันธุ์ชายแดนไทย-พม่า”  ใน ชายแดนกับความหลากหลายของระบบความเชื่อ: การช่วงชิงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และการครอบงำเชิงสัญลักษณ์. ยศ สันตสมบัติ. 2559 (บรรณาธิการ).เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.วนิดาการพิมพ์.

12.เสถียร ฉันทะ.2559.สุขภาพชนชายแดน (คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ ,คนข้ามแดน) และการปรับตัวระบบสุขภาพภาครัฐ.สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร.พิษณุโลก: รัตนสุวรรณการพิมพ์.

13.เสถียร ฉันทะ.2560.สาคูปาล์มในประเทศไทย: สถานภาพ องค์ความรู้ และแนวทางการจัดการอย่างยั่งยืน.สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ จำกัด.

 

บทความวิชาการ/Proceeding ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

1.เสถียร ฉันทะ.2543.ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพร: กรณีศึกษาในวิถีชีวิตชุมชนไทลื้อ จังหวัดเชียงราย.เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชุมชนในภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2543 โครงการเครือข่ายการวิจัย สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ 28-29 มกราคม 2543 ณ หอประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.เสถียร ฉันทะ.2549.ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรชีวภาพ: มองผ่านเรื่องข้าวและไม้วงศ์ก่อของชุมชนทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. บทความนำเสนอในรายงานประชุมวิชาการประจำปี โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) ครั้งที่ 10 ณ มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

3.เสถียร ฉันทะ.2549.ปลาบึก: การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นสู่ระดับโลก.สารวลัยรุกเวช ปีที่ 7 ฉบับที่ 1, 2549.

4.เสถียร ฉันทะ.2550.“การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการพัฒนาลุ่มน้ำโขง” บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการกับวิถีชีวิต: จากวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นสู่แหล่งเรียนรู้ ณ อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 28- 31 มีนาคม พ.ศ.2550  

5.เสถียร ฉันทะ.2551.“Globalization & Localization กับการเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชนลุ่มน้ำโขง”บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ: การพัฒนาการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สังคมไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 18- 22 มีนาคม พ.ศ.2551

6.เสถียร ฉันทะ.2552.นิเวศวิทยาการเมืองการดำรงชีพของชุมชนประมงพื้นที่ชุ่มน้ำกว๊านพะเยา. วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

7.เสถียร ฉันทะ.2552.แนวคิดความหลากหลายทางนิเวศเกษตร (Agrodiversity concept). สารวลัยรุกเวช ปีที่ 8-10 ฉบับพิเศษ 2550-2552.

8.เสถียร ฉันทะ.2553.น้ำกับความขัดแย้ง: การต่อสู้ของชุมชนชาวนาลุ่มน้ำอิงตอนกลาง. วารสารนเรศวรพะเยา.Vol 3, No 1, Jan-April 2010.

9.เสถียร ฉันทะ.2553.ผลกระทบจากการปลูกยาสูบของเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย.วารสารสุขภาพภาคประชาชน. ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2553; 46-54.

10.เสถียร ฉันทะ.2553.สัณฐานวิทยาเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง: นัยต่อการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ข้าวของชาวนาไทย. บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติโครงการประชุมวิชาการประจำปีโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT: Biodiversity Research and Training Program) ครั้งที่ 14 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

11.เสถียร ฉันทะ.2553.ผลกระทบจากการปลูกยาสูบของเกษตรในจังหวัดเชียงราย.รวมผลงานวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “Best Practice in Health” ประจำปี 2553 วันที่ 23-24 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

 12.เสถียร ฉันทะ.2553.การพัฒนาโปรแกรมการประยุกต์ใช้ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ในงานระบบฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน (JHCIS) และการควบคุมโรคอำเภอเวียงแก่น. บทความนำเสนอประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านสาธารณสุข เขต 15, 16 วันที่ 18-20 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมอินคำ จังหวัดเชียงราย

  13.เสถียร ฉันทะ.2555.ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์ของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. บทความในรายงานการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 มิติใหม่วิจัยข้าวไทยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปิดตลาดเสรีอาเซียน.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  14. Satian Chunta, Preecha Prathepha, Thiha & Boonrat Jongdee.2014.Nuances of traditional knowledge in utilization of rice landraces by a farming community in North-Eastern Thailand. Indian Journal of Traditional Knowledge, Vol. 13 (3), July 2014, pp. 473-483 (SJR, Impact factor 2012=0.49)

  15.เสถียร ฉันทะ.2558.การลักลอบค้าบุหรี่เถื่อนชายแดนภาคเหนือไทย-ลาว-พม่า: สถานการณ์และแนวทางการสร้างกลไกความร่วมมือในการควบคุมระหว่างไทยและเพื่อนบ้าน.วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘

  16.ทักษิณาร์ ไกรราช, เสถียร ฉันทะ, ดิษฐพล ใจซื่อ, กฤตย์ ไกรราช, จิตณรงค์ นาใจคง. 2558.การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแผลเรื้อรังด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาทางพุทธศาสนา.วารสารมหาจุฬาวิชาการ Journal of Mahachula Academic ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2558 หน้า 333–348.

  17.เสถียร ฉันทะ.2558. “เก้ง” (Qeej): ดนตรีชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวม้ง. วารสารชาติพันธุ์ศึกษา, ฉบับพิเศษ มกราคม-ธันวาคม 2558; 28-47.

 

โครงการวิจัยที่ผ่านมา

1.วิถีขมุ: ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับการจัดการทรัพยากรชีวภาพ ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542

2.ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรของชาวไทลื้อ ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543

3.บทบาทชายหญิงด้านอนามัยเจริญพันธุ์: กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ม้งในชุมชนแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทย ได้รับทุนอุดหนุนจาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ พ.ศ.2542-2544

4.วัฒนธรรมการบริโภคและการแพทย์พื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง: มิติทางสังคม วัฒนธรรมของการจัดการความ   หลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.ฝ่ายวิชาการ) พ.ศ.2545-2547

5.ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ความหลากหลายพันธุ์ข้าวของกลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวชายแดนไทย-ลาวได้รับทุนอุดหนุนจากโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT: Biodiversity Research and Training Program) พ.ศ.2545-2547

6.ชุดโครงการองค์ความรู้หมอเมือง “พิธีกรรมบำบัดและสมุนไพรล้านนา” พ.ศ.2545-2546 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

7.โครงการ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์พรรณไม้วงศ์ก่อของชุมชนทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย” ได้รับทุนอุดหนุนจากโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT: Biodiversity Research and Training Program) พ.ศ.2548-2549

8.โครงการ “ความเป็นพลเมือง สิทธิและโอกาสของการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพรัฐของประชาชนและคนด้อยโอกาสทางสังคมในโรงพยาบาลชุมชนชายแดน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย” ทุนอุดหนุนจากมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร ปี พ.ศ.2549

9.โครงการ “ในความทุกข์ทนข้ามพรมแดน: กรณีศึกษาเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีบริเวณชายแดนไทย-ลาว” ทุนอุดหนุนภายใต้โครงการวิจัยเมธีอาวุโส สกว. (ศ.ดร.ยศ  สันตสมบัติ) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ) พ.ศ.2551-2553 (นักวิจัยร่วม)

10.โครงการ “การเปลี่ยนแปลงการทำไร่ยาสูบและผลกระทบของเกษตรกรในภาคเหนือประเทศไทย: กรณีศึกษาการทำไร่ยาสูบของเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย”ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี 2552-2553

 11.โครงการ “แคน: สื่อวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะเยาวชนม้ง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย” ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี 2553-2555

12.โครงการ “สุขภาพชนชายแดนและการปรับตัวระบบสุขภาพภาครัฐ: กรณีศึกษาชนชายแดน (คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ), คนข้ามแดนบริเวณพรมแดนทางภาคเหนือไทย-ลาว (จังหวัดเชียงราย-แขวงบ่อแก้ว)” ทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ) ภายใต้ “ชุดโครงการชนชายแดนกับปฏิบัติการข้ามพรมแดนในภาคเหนือของไทย” โครงการวิจัยเมธีอาวุโส สกว. ศ.ดร.ยศ  สันตสมบัติ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปี พ.ศ.2553-2554)

13.โครงการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี (นักวิจัยร่วมกับ ม.ราชภัฎอุบลราชธานี) ปีงบ 2555

14.โครงการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวก่ำของชุมชนชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (นักวิจัยร่วมกับ ม.มหาสารคาม) ปีงบ 2555

15.โครงการวิจัยการลักลอบค้าบุหรี่เถื่อนชายแดนภาคเหนือไทย-ลาว-พม่า: สถานการณ์และแนวทางการสร้างกลไก ความร่วมมือในการควบคุมระหว่างไทยและเพื่อนบ้าน (ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ศจย. ปีงบ 2556-2557)

16.โครงการวิจัยศึกษาและรวบรวมข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีจังหวัดเชียงรายและพะเยา (นักวิจัยร่วมกับ ม.ราชภัฎเชียงราย) ปีงบ 2556

17.โครงการวิจัย “สังคมพหุลักษณ์: ศาสนา การช่วงชิงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนชาติพันธุ์ในชายแดนไทย-พม่า” ทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ) ภายใต้ “ชุดโครงการวิจัยเมธีอาวุโส สกว. ศ.ดร.ยศ  สันตสมบัติ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปี พ.ศ.2557-2558)

18.โครงการวิจัยเรื่อง”ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองกับการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ของชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน” (ทุน สกอ.ปี 2558)

19.โครงการวิจัยเรื่อง “กลุ่มชาติพันธุ์สองฝั่งโขง: กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ขมุ ในแขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว และขมุในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย (ทุนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปี 2558)

  20.โครงการวิจัยการวิเคราะห์สัณฐานวิทยาความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าวก่ำพื้นเมืองในประเทศไทยทุนสนับสนุนการวิจัยของ สกอ.(ปีงบ 2559, 1 ตค.2558- 30 กย.2559)

 21.โครงการวิจัยการสำรวจสถานการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านความมั่นคงทางอาหารและการยุติความหิวโหยในประเทศไทย ภายใต้ชุดโครงการการสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย ทุน สกว.ฝ่ายชุมชนและสังคม (มค-กย. 2560)