อ.ดร.อรัญญา ศิริผล
aranyas@yahoo.com
ประวัติการทำงาน / วิจัย

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การฝึกอบรมต่างประเทศ

ประสบการณ์การอบรม สัมมนา และเสนอผลงานวิชาการ

ประสบการณ์การบรรยาย  ให้ความรู้

 

ทุนการศึกษาและทุนวิจัยที่ได้รับที่ผ่านมา

โครงการวิจัยที่ผ่านมา

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
        ภาษาไทย

 

 
    ภาษาอังกฤษ