โครงการ อำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ : การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย

ระยะเวลาดำเนินการ :
สถานะการดำเนินงาน : ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

โครงการย่อย :

โครงการ อำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ : การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย  


ผู้วิจัย

เอกสารตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

Biodiversity and Indigenous Knowledge Research Center for Sustainable Develpment.
Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University Chiang Mai 50200 THAILAND.
Website : http://bird.soc.cmu.ac.th | Email : birdcmu@bird.soc.cmu.ac.th