โครงการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ได้รับทุนการสนับสนุนจาก :
ระยะเวลาดำเนินการ :
สถานะการดำเนินงาน : ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

 

โครงการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ผู้วิจัย

Biodiversity and Indigenous Knowledge Research Center for Sustainable Develpment.
Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University Chiang Mai 50200 THAILAND.
Website : http://bird.soc.cmu.ac.th | Email : birdcmu@bird.soc.cmu.ac.th