ชุดประสานงานโครงการ “ชนชายแดนกับปฏิบัติการข้ามพรมแดนในภาคเหนือของไทย”

ได้รับทุนการสนับสนุนจาก :
ระยะเวลาดำเนินการ :
สถานะการดำเนินงาน : ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

โครงการย่อย :

 

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้นำเสนอแนวคิดว่า ชายแดนเป็นพื้นที่แห่งความลักลั่นขัดแย้งของภาพตัวแทนความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐชาติ ซึ่งถูกท้าทายและต่อต้านอย่างต่อเนื่อง ในด้านหนึ่ง การสร้างรัฐชาติที่มีพรมแดนชัดเจน คือ การสถาปนาอธิปไตยเหนือดินแดนและผลิตซ้ำอำนาจครอบงำเหนือพลเมืองทั้งปวง แต่ในอีกด้านหนึ่ง กลุ่มชาติพันธุ์ที่ประกอบเป็นชนชายแดนยังคงปฏิเสธไม่ยอมถูกจัดวาง และไม่ยอมรับการกำหนดนิยามความหมายโดยรัฐเพียงฝ่ายเดียว ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐกับชนชายแดน จึงเป็นกระบวนการที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ตามบริบทของการผลิตสร้างความหมายของอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดน โดยนัยนี้ พรมแดน คือ ผลผลิตของประวัติศาสตร์ และการศึกษาชายแดนควรให้ความสนใจกับกระบวนการสร้างพรมแดนและปฏิบัติการของการกีดกันสิทธิและการให้สิทธิในความ สัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชายแดน การมอง “ชนชายแดน” ในฐานะผู้กระทำการทางสังคม และการพุ่งความสนใจไปที่การก้าวข้ามพรมแดน ช่วยให้เรามองเห็นเครือข่ายความสัมพันธ์และพรมแดนอื่นๆที่ซ้อนทับและท้าทายพรมแดนแห่งรัฐได้ชัดเจนขึ้น ในแง่นี้ ชายแดนมิได้เป็นเพียงสัญลักษณ์และพื้นที่ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเท่านั้น แต่ยังเป็น “ผู้กระทำการ” อีกด้วย

 

Abstract

The research argues that borders are space of contradictions in which the unity and homogeneity of nation-state are constantly resisted and contested. On the one hand, the construction of nation-state with clearly defined borders has been the foundation of sovereign rights over territorial integrity and domination over loyal subjects as citizens. On the other, borderlanders especially ethnic groups have always resisted state domination and contested the state-defined meanings of space. Interactions between borderlanders and state apparatus are dynamic movements resulting from the shifting contexts of meaning. Bordersare products of history. Therefore, border studies should pay attention to the processes of border construction and practices of inclusion and exclusion within the relations between state and borders. A dynamic view of borderlanders as agencies, and a research focus on border-crossing practices helps to illuminate networks of social relations and other types of borders such as ethnic border and cultural border. In this respect, border is no longer just a symbol but an active agent of changes. 


ผู้วิจัย

บทความที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
  • ผู้ค้าจีนระลอกใหม่กับตลาดจีนชายแดนไทยลาว
  • คนจีนอพยพระลอกใหม่ในลุ่มน้ำโขง

เอกสารตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ภาพกิจกรรมโครงการ

Biodiversity and Indigenous Knowledge Research Center for Sustainable Develpment.
Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University Chiang Mai 50200 THAILAND.
Website : http://bird.soc.cmu.ac.th | Email : birdcmu@bird.soc.cmu.ac.th