โครงการ “การท่องเที่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ: แนวคิดสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจกับปัญหาการพัฒนา ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน”

สถานะการดำเนินงาน : ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว


โครงการ “การท่องเที่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ: แนวคิดสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจกับปัญหาการพัฒนา
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน” 

หัวหน้าโครงการ ศาสตราจารย์ ดร.ยศ  สันตสมบัติ
แบ่งเป็นโครงการย่อย 2 โครงการ ดังนี้

1.โครงการ “การท่องเที่ยวกับการพัฒนา :มองผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบางสปป.ลาว”  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์  วิทยาภัค
2. โครงการ “เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ : โครงการความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”
โดย อ.ดร.ร่มเย็น  โกไศยกานนท์
 


ผู้วิจัย

เอกสารตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

Biodiversity and Indigenous Knowledge Research Center for Sustainable Develpment.
Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University Chiang Mai 50200 THAILAND.
Website : http://bird.soc.cmu.ac.th | Email : birdcmu@bird.soc.cmu.ac.th