ยางพาราในลุ่มน้ำโขง การปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นในลาว กัมพูชา และไทย
ยศ สันตสมบัติ และอรัญญา ศิริผล
พ.ศ. 2556 ราคา 190 บาท

Biodiversity and Indigenous Knowledge Research Center for Sustainable Develpment.
Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University Chiang Mai 50200 THAILAND.
Website : http://bird.soc.cmu.ac.th | Email : birdcmu@bird.soc.cmu.ac.th