ชนชายแดนกับการก้าวข้ามพรมแดน
ยศ สันตสมบัติและคณะผู้วิจัย
พ.ศ. 2556 ราคา 230 บาท

Biodiversity and Indigenous Knowledge Research Center for Sustainable Develpment.
Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University Chiang Mai 50200 THAILAND.
Website : http://bird.soc.cmu.ac.th | Email : birdcmu@bird.soc.cmu.ac.th