เมียซามูไร(พิมพ์ครั้งที่ 3)
ยศ สันตสมบัติ
สำนักพิมพ์ OCT Publishing พ.ศ. 2550 ราคา 175.00 บาท

Biodiversity and Indigenous Knowledge Research Center for Sustainable Develpment.
Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University Chiang Mai 50200 THAILAND.
Website : http://bird.soc.cmu.ac.th | Email : birdcmu@bird.soc.cmu.ac.th