"การพัฒนา" ในสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ : จากมาร์กซิสม์ถึงเสรีนิยมใหม่และการสร้างชนบทลาวในโลกสมัยใหม่"
รองศาสตราจารย์ ดร.จามะรี เชียงทอง
สำนักพิมพ์ พ.ศ. 2553 ราคา 170 บาท
Biodiversity and Indigenous Knowledge Research Center for Sustainable Develpment.
Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University Chiang Mai 50200 THAILAND.
Website : http://bird.soc.cmu.ac.th | Email : birdcmu@bird.soc.cmu.ac.th