"การท่องเที่ยวกับการพัฒนา : มองผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง สปป.ลาว"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัค
สำนักพิมพ์ พ.ศ. 2553 ราคา 170 บาท
Biodiversity and Indigenous Knowledge Research Center for Sustainable Develpment.
Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University Chiang Mai 50200 THAILAND.
Website : http://bird.soc.cmu.ac.th | Email : birdcmu@bird.soc.cmu.ac.th