แม่น้ำแห่งชีวิต การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ และผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
โดย ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติและคณะ
สำนักพิมพ์ พ.ศ. 2553 ราคา 300 บาท
Biodiversity and Indigenous Knowledge Research Center for Sustainable Develpment.
Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University Chiang Mai 50200 THAILAND.
Website : http://bird.soc.cmu.ac.th | Email : birdcmu@bird.soc.cmu.ac.th