คนจีนอพยพระลอกใหม่ในลุ่มน้ำโขง
ดร.อรัญญา ศิริผล, อ.สุนันทา แย้มทัพ

ภายใต้งานวิจัย ชุดประสานงานโครงการ “ชนชายแดนกับปฏิบัติการข้ามพรมแดนในภาคเหนือของไทย”

คนจีนอพยพระลอกใหม่ในลุ่มน้ำโขง

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555 หน้า 12

 

ทดสอบ
ดาวน์โหลดเอกสาร : 1346998129.pdf
Biodiversity and Indigenous Knowledge Research Center for Sustainable Develpment.
Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University Chiang Mai 50200 THAILAND.
Website : http://bird.soc.cmu.ac.th | Email : birdcmu@bird.soc.cmu.ac.th