ยางพารากับความเป็นชายขอบในลุ่มน้ำโขง(2)
ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ และ อ.ดร.อรัญญา ศิริผล

ภายใต้งานวิจัย โครงการ “มังกรหลากสี: การขยายดินแดนกับพันธกิจ การสร้างอารยธรรมในอุษาคเนย์”

ยางพารากับความเป็นชายขอบในลุ่มน้ำโขง(2)

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2555 หน้า 12

ปัจจุบันยางพารา (ยาง) กำลังกลายเป็น "พืชเศรษฐศาสตร์การเมือง" ว่าด้วยการชี้นำการพัฒนาและกำลังสร้างความหวังให้กับเกษตรกรรายย่อย ว่า จะมีวันเวลาแห่งความร่ำรวย ยกระดับฐานะของตนเองขึ้นมาบ้าง แต่การพัฒนาทางเศรษฐกิจผ่านพืชมหัศจรรย์ยางที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศลุ่มน้ำโขง อาจมิใช่คำ...

 

ทดสอบ
ดาวน์โหลดเอกสาร : 1346921646.pdf
Biodiversity and Indigenous Knowledge Research Center for Sustainable Develpment.
Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University Chiang Mai 50200 THAILAND.
Website : http://bird.soc.cmu.ac.th | Email : birdcmu@bird.soc.cmu.ac.th