มายาคติว่าด้วยยางพารา ในลุ่มน้ำโขง(1)
ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ และอ.ดร.อรัญญา ศิริผล

ภายใต้งานวิจัย โครงการ “มังกรหลากสี: การขยายดินแดนกับพันธกิจ การสร้างอารยธรรมในอุษาคเนย์”