ชนชายแดนกับปฏิบัติการข้ามพรมแดนในภาคเหนือของไทย


งานประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใต้โครงการประสานงาน ชุดโครงการ“ชนชายแดนกับปฏิบัติการข้ามพรมแดนในภาคเหนือของไทย”  ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 ณ อาคารปฏิบัติการชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่Biodiversity and Indigenous Knowledge Research Center for Sustainable Develpment.
Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University Chiang Mai 50200 THAILAND.
Website : http://bird.soc.cmu.ac.th | Email : birdcmu@bird.soc.cmu.ac.th