ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีสถานะเป็นโครงการวิจัยหนึ่งในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาประเด็นปัญหาการพัฒนา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ

BIRD. is a continuing research project within the Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University. The Project focuses on development problems especially those pertaining to the issues of biodiversity , local knowledge and resource management.
Biodiversity and Indigenous Knowledge Studies Center for Research and Sustainable Development.
Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University Chiang Mai 50200 THAILAND.
Website : http://bird.soc.cmu.ac.th | Email : birdcmu@bird.soc.cmu.ac.th